Christmas 2013 Plays

Elementary: The Journey http://www.youtube.com/watch?v=nvjDhBvpRWY Children’s House: The Night Before Christmas http://www.youtube.com/watch?v=TTYhkdjrq5I