Christmas 2013 Plays

Elementary: The Journey

http://www.youtube.com/watch?v=nvjDhBvpRWY

Children’s House: The Night Before Christmas

http://www.youtube.com/watch?v=TTYhkdjrq5I